• Z§ 1 Postanowienia wstępne

  Regulamin skierowany jest do Konsumentów, określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców, określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

  §2 Definicje

  Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

  1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.socialmediastart.pl.
  2. Sprzedawca – Social Media Start sp. z o.o., Radzionków 41-922, ul. Męczenników Oświęcimia 62/4.
  3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą, będącym Przedsiębiorcą, umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa, będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
  8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaj produktów.
  9. Operator płatności – Przelewy24 należące do spółki PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań KRS: 0000347935, NIP 7792369887, o kapitale zakładowym
   wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
   pod numerem UKNF IP24/2014.
  10. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
  12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

  § 3 Kontakt ze Sklepem

  1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@socialmediastart.pl.
   • telefonicznie pod numerem: 516-780-528 w godz. 9.00-16.30 w dni robocze.
  2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank S.A. nr rachunku: 06 1140 2004 0000 3102 8333 9049.

  § 4 Zagadnienia techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
   • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
   • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

  § 5 Zasady składania Zamówienia

  1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
  2. W celu złożenia Zamówienia należy:
   • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
   • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia, adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, numer telefonu i adres e-mail do kontaktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),
   • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, w szczególności podać numer NIP,
   • wpisać kod kuponu, jeśli Klient posiada taki kod,
   • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
   • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.
  3. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
  4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

  § 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   • w przypadku Produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres e-mailowy,
   • w przypadku Produktów materialnych – przesyłka kurierska.
  2. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
   • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
   • płatności elektroniczne Przelewy24 – obsługiwane są przez następującego operatora płatności: Przelewy24 należące do spółki PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań KRS: 0000347935, NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014
  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.
  4. Korzystając z formy przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia. Numer zamówienia jest widoczny w informacji potwierdzającej dokonanie zakupu, wysłanej na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.

  § 7 Wykonanie umowy sprzedaży

  1. W celu zakupu produktu lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:
   • wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
   • zaakceptować warunki Regulaminu,
   • kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
  2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”:
   • przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z instrukcją, na jaki nr konta należy dokonać płatności.
   • przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.
   • Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  3. Z chwilą kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę” Umowę uważa się za zawartą. Każde złożone Zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia, pozwalający na jego identyfikację.
  4. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi do 7 dni roboczych po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy przez Klienta opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści lub Usłudze cyfrowej), o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.

  § 8 Reklamacje

  1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
  2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres podany w §3 Regulaminu.
  3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta oraz numer konta bankowego konsumenta, na który w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Przedmiotu Zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę i koszty doręczenia.
  4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
  5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
  6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

  § 9 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
   • Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utarci prawo odstąpienia od umowy;
   • Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności produkty spersonalizowane;
   • Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres podany w §3 Regulaminu.
  4. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na końcu regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku zwrotu produktów fizycznych, koszt odesłania produktów leży po stronie Klienta.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot produktów od Klienta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  § 10 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
   • do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  6. Spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

  § 11 Dane osobowe i pliki Cookies

  Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://socialmediastart.pl/polityka-prywatnosci.

  § 12 Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
  3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: Social Media Start sp. z o.o., Radzionków 41-922, ul. Męczenników Oświęcimia 62/4 NIP: 6452579148, REGON: 524189865, KRS: 0001012256

 

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Treści lub Usług cyfrowych

Nazwa Treści lub Usługi cyfrowej:___________

Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

_________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest spółka Social Media Start sp. z o.o., Radzionków 41-922, ul. Męczenników Oświęcimia 62/4 NIP: 6452579148, REGON: 524189865, KRS: 0001012256.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.